مدیران گروه های آموزشی

*گروه فقه و حقوق امامیه:         جناب آقای دکتر فرحزادی

*گروه فقه و حقوق شافعی:         جناب آقای دکتر ویسی

*گروه فقه و حقوق حنفی           جناب آقای مولوی اسحاق مدنی

*گروه علوم قرآن و حدیث :       جناب آقای دکتر میرحسینی

*گروه فلسفه و کلام اسلامی:    جناب آقای دکتر شاکری

*گروه ادیان و مذاهب:            جناب آقای دکتر شمس

*گروه ادبیات عرب:               جناب آقای دکتر اسودی.

*گروه تاریخ اسلام:              جناب آقای دکتر سپهری.
 

بازگشت به ابتدا