مقررات و قوانین و آیین نامه‌ها‏

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

 

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيشنهادي كميسيون تدوين آيين نامه ها كه در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود در سيصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 1376/2/14 در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره به تصويب نهايي رسيد.
اين آيين نامه براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77- 1376 و بعد ورود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين نامه ها و بخشنامه - هاي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود.
رأي صادره سيصد وسي ونهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 14/2/1376 در مورد آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي صحيح است، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و همه واحدهاي مجري، براي اجرا ابلاغ مي شود

مقدمه
آیین نامه آموزشی

بيش از 6 سال از اجراي آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني وكارشناسي مصوب اسفندماه 1369 شوراي عالي برنامه ريزي (نشريه 101) مي گذرد. و اين مدت، فرصت كافي بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسي و مورد توجه قرار گيرد.
براين اساس كميسيون تدوين آيين نامه ها مأموريت يافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها وكارشناسان مسايل آموزشي خصوصأ معاوين آموزشي دانشگاهها، آيين نامه مزبور را بررسي نموده برخي از مواد را اصلاح وتجديد نظر و اشكالات آن را برطرف نمايد. اين كار صورت گرفت و آيين نامه جديد تدوين و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهاد شد و شوراي عالي برنامه ريزي طي جلسات 316 الي 339 خود آن را بررسي و اصلاح و سپس در جلسه 339 به تصيوب نهايي رسانيد كه بصورت متن پيوست جهت اجرا ابلاغ مي شود.
اين آيين نامه، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي مصوب حاكم بر آموزش عالي در مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته است كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آموزشي دانشگاهها و به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي تدوين يافته است.
لكن آنچه در نيل به اين هدفها اهميت بسيار دارد، نحوه اجرا و بكار بستن دقيق ضوابطي است كه در آيين نامه، پيش بيني شده است. و اين مقصود فقط با هماهنگي مسؤولان اجرايي ودانشگاهها، و همكاري استادان ودانشجويان متعهد حاصل خواهد شد.
بااميد تحقق اين همكاري وهماهنگي وتوجيه وتبيين اين موضوع، تذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد.
1ـ در اين آيين نامه، تنها به ذكر اصول اكتفا شده است. آنجا كه ساكت است تصميم گيري برعهده شوراي آموزشي دانشگاه مربوط است لكن تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول آيين نامه، مجاز نيست واگر ابهامي در عبارت مشاهده شود رفع آن برعهده كميسسيون تدوين آيين نامه هاي شوراي عالي برنامه ريزي است.
2ـ مسؤوليت اجراي اين آيين نامه برعهده دستگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دانشگاهها، مجتمع هاي دانشگاهي، مركز آموزش عالي، دانشكده هنر و ديگر انواع واحدهاي آموزش عالي وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
3ـ مسؤولان اجرايي، اساتيد راهنما، مدرسان و دانشجويان، ملزومات اجراي اين آيين نامه هستند. هر عملي كه خلاف اين آيين نامه در جايي صورت گيرد از درجه اعتبار ساقط است و آن عمل به هيچ وجه در جاي ديگر قابل استناد نخواهد بود.
4ـ لازم است دانشگاهها، دانشجويان را از آغاز تحصيل با مواد اين آيين نامه آشنا سازند و به هنگام نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي و ابتداي هر سال تحصيلي، اهم مواد آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.
5ـ دانشگاهها موظفند باتعيين استاد راهنما، دانشجويان را درانتخاب واحدهاي درسي و آشنايي كامل با اصول اين آيين نامه ياري دهند. و ترتيبي برقرار سازند كه انتخاب درس دانشجويان با مشورت و تاييد استاد راهنما صورت گيرد. و استادان راهنما موظف باشند هر نكته اي را كه در بهبود وضع تحصيلي و كشف ذوق علمي دانشجويان مؤثر است به آنان يادآوري نمايند.
6ـ استادان دانشگاهها بايد نهايت دقت و توجه را در تصحيح اوراق امتحاني دانشجويان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آيين نامه، نمرات نهايي امتحانات دانشجويان را به آموزش تحويل نمايند. چه بي توجهي به اين مهم، بخش قابل توجهي از آيين نامه آموزشي را معطل گذاشته احتمالا‏ ‏" موجب تضييع حقوق دانشجويان خواهد شد.
7ـ چنانچه استادان محترم و مسؤولان آموزشي آگاهند در برنامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، ريز مواد و محتواي بسياري از دروس پايه و بعضي از دروس اصلي براي چندين رشته يا گرايش تحصيلي هم خانواده از يك يا چند گروه آموزشي مشترك است..مثل محتواي رياضي 1 و 2 كه براي تمام رشته هاي فني و مهندسي، رياضي، فيزك، كامثيوتر و آمار يكسان است، لازم است مسؤولان آموزشي دانشگاهها با مشورت بخش كامپيوتر به اين دروس مشترك كد واحد اختصاص دهند و دانشجويان را به طور مساوي دركلاسها تقسيم نمايند تا از امكانات آموزشي به نحو بهتر، بيشتر و به طور بهينه استفاده شود.
8ـ كليه دانشگاهها ملزم به اجراي دقيق و كامل برنامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مي باشد و هيچ تغييري در عنوانها، تعداد و محتواي دروس و تغيير در دروس پيشنياز مجاز نيست. چنانچه استادان و گروههاي آموزشي در اين گونه موارد در نظري داشته باشند، مي توانند نظر خود را در اين زمينه به شوراي عالي برنامه ريزي پيشنهاد نمايند.
9ـ درحاليكه نياز كشور به نيروي انساني متخصص و آزموده بسيار زياد ولي امكانات آموزش عالي در كشور محدود است، برعهده دانشگاهها است كه از امكانات آموزشي حداكثر استفاده را به عمل آورند تا بياري خداوند متعال در آينده شواهد شكوفايي فرهنگ و رشد كيفي آموزش عالي در سطح كشور اسلامي خود باشيم.
در پايان وزارت فرهنگ وآموزش عالي اميدوار است باتصويب و ابلاغ اين آيين نامه بسياري از مشكلات دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشي برطرف شود. با اين اميد نظرات مجريان، استادان و دست اندركاران آموزش عالي درخصوص نتايج حاصل از اجراي اين آيين نامه، مي تواند در جريان تجديد نظرهاي بعدي، مورد استفاده و استناد قرار گيرد

شرایط ورود و ثبت نام

ماده 1ـ شرايط ورود در دورههاي كارداني، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي ارشد پيوسته و دوره - هاي دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، داندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است :
1ـ مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
2ـ داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و با داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دور كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
3ـ پذيرفته شدن در آزمون ورودي.
4ـ سپردن تعهد خدمت براساس ضوبط قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.

نام نويسي

ماده 2ـ پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود، براي نامنويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نامنويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از علام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
تبصره ـ دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نامنويسي و دلايل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره امور آموزش دانشكده اطلاع دهد.
ماده 4ـ دانشجو در يك زمان حق نامنويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و هر رشته بيش از گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت.در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفهاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره ـ دانشجويان ممتاز (استعدادي درخشان)، از شمول اين ماده مستثني هستند.
تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابلاغ مي شود.

منع تحصيل همزمان

ماده 3ـ دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نامنويسي بدون اطلاع و عدز موجه، در يك نيمسال، بمنزله انصراف از تحصيل است. در صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد وادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد.ولي اين نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
نظام آموزشی

تعريف واحد درسي

ماده 5 ـ آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.
در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درس، مقدار با ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 17 ساعت، عملي (ياآزمايشگاهي) 34 ساعت، كارگاهي (ياعمليات ميداني) 51 ساعت، كارآموزي و كارورزي (با كار در عرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) وطبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. درمورد رشتهايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.

سال تحصيلي
ماده 6ـ هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است وهر نيمسال تصحيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره ـ مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
ماده 7 ـ تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
ترتيب دروس با رعايت پيشنيازها، روش تدريس، و جابه جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس وانتخاب منابع برعهده دانشگاهها است.

دروس انتخابي

ماده 8ـ دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارايه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.
ساعات حل تمرين
ماده 9ـ دانشگاهها مي توانند، در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، درهر رشته از دوره هاي كارشناسي، تا 20 ساعت، دردوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند.
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

ماده 10ـ تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هريك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:
دوره هاي كارداني بين 68 تا 72واحد.
دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي : 130 تا 135 واحد.
دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي : 130 تا 140 واحد.
دوره هاي كارشناسي ناپيوسته : 67 تا 70 واحد.
دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته : 172 تا 182 واحد.
ماده 11ـ هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 1ـ در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2ـ در صورتيكه دانشجو براي فراغت ازتحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذارند.
تبصره 3ـ اگردانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه درنيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 4ـ در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با درنظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند.
تبصره 5ـ تعداد وحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكتْر 6 واحد درسي است.
دروس پيشنياز
ماده 12ـ آن دسته ازپذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودي، در يك يا چند درس، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1 ـ تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
تبصره 2ـ سازمان سنجش آموزش كشور، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذي ربط قرار دهد.
تبصره 3ـ ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه مي شود و در مشروطي، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.
تبصره 4ـ به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذارنده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

طول دوره

ماده 13ـ حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.
حضور و غیاب
حضور در جلسات درس
ماده 14ـ حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند. در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
تبصره 1ـ در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 16/3 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست. ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
تبصره 2ـ غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 16/3 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.

غيبت در امتحان

ماده 15ـ غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.
ماده 16ـ تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.
حذف و اضافه
ماده 17ـ دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلت كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدمقرر تجاوز نكند.
ماده 18ـ در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولا" غيبت دانشجو در آن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا"، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.
ماده 19ـ حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها درصورتي مجاز است كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی

معيارهاي ارزيابي
ماده 20ـ ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره ـ برگزاري امتحان پايان نيمسال برا ي هر درس الزامي است.
ماده 21ـ معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.
ماده 22ـ حداقل نمره قبولي در هر درس 10است . دانشجويي كه در هريك از دروس الزامي مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.
تبصره ـ اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي در برنامه مصوب،‌درس ديگري را انتخاب كند.
درس ناتمام
ماده 23ـ در موارد استثنايي و نمره تمرين دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شود، درصورتي كه به تشخيص اسناد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد. ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.
اعلام نمرات
ماده 24ـ استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
ماده 25ـ اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي،‌ به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.
تبصره ـ نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.
ميانگين نمرات
ماده 26ـ‌ در پايان هر نيمسال تحصيلي، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
تبصره 1ـ‌ براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربه ها در تمام دروسي كه دانشجو براي آن نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.
تبصره 2ـ‌ دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو، در نيمسالي كه الزامأ كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند، و كسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نيز مانند دروس تابستاني و ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
نامنويسي مشروط
ماده 27ـ ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره ـ هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، كتبا" اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 28ـ دانشجويي كه به صورت مشروط نامنويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.
اخراج دانشجوي مشروط
ماده 29ـ درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي با 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 30ـ (اصلاحي) دانشجوئي که به علت مشروط شدن يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره کارشناسي محروم يا منصرف مي شود در صورتي که حداقل 70 واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد مي تواند مدرک کارداني در همان رشته دريافت کند.
تبصره (اصلاحي)ـ صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه صادرکننده مدرک کارداني صورت ميگيرد.
ماده 31ـ دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يالغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند. و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهائي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را به پذيرد.

شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته
ماده 32ـ دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي (135 تا 140) تابع مقررات اين آيين نامه است و در دورس تخصصي، پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود.

مرخصی تحصیلی - انصراف از تحصیل

مرخصي تحصيلي
ماده 33ـ دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره ـ مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده 34ـ تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يادانشگاه تسليم گردد.
تبصره ـ ‌اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نامنويسي، موافقت يا عدم موافقت درخواست دانشجو را كتبا" به وي ابلاغ نمايد.

انصراف از تحصيل
ماده 35ـ ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره ـ در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يك ماده قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. درصورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 36ـ دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف خود را شخصأ به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دروه را ندارد.
تبصره 1ـ‌ دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.
تبصره 2ـ تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است.
قوانین انتقال
تعريف انتقال
ماده 38ـ انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
ماده 39ـ انتقال دانشجو به هريك از دانشگاه‌های تهران ممنوع است جز در موارد زير:
1ـ شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.
2ـ معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.
3ـ ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تأييد مراجع ذي ربط.
تبصره 1ـ هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2ـ براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره 3ـ در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4ـ به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل، كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شود. اين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هريك از دانشگاههاي تهران سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايايي كند.
ماده 40ـ انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، بلامانع است.
ماده 41ـ‌ انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بالامانع است.

دانشجوی مهمان
ماده 49ـ در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.
ماده 50ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
ماده 51ـ مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
ماده 52ـ هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر تا نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
تبصره ـ انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت، بايد بااطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 53ـ واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينأ در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود. و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
ماده 54ـ مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود.
تغییر رشته
ماده 55ـ دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع كارداني و كارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:
1ـ ادامه تحصيل متقاضاي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
2ـ حداقل 6/1 و حداكثر 3/2 واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
3ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
4ـ باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.
تبصره 1ـ تغيير رشته دانشجوياني كه به داستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.
تبصره 2ـ تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است، موكول به اجراي شرايط مربوط است.
تبصره 3ـ دانشجو در هريك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.
ماده 56ـ تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر، امكان پذير است.
ماده 57ـ درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نامنويسي كند و پس از نامنويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.
تبصره ـ اقدام نكردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.
ماده 58ـ دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1ـ دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعأ به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.
تبصره 2ـ درصورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
پذیرش واحدهای درسی
ماده 63ـ‌ معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلا" در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است :
1ـ دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
2ـ دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
3ـ تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.
4ـ محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1ـ معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط دردانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره 2ـ‌ نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3ـ به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.
فراغت از تحصیل
ماده 64ـ دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيلان آن دوره شناخته مي شود.
تبصره 1ـ تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.
تبصره 2ـ باتوجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هرنيمسال، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.
ماده 65ـ ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي (در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي ( در دوره كارشناسي)، مجددأ انتخاب و آن درس را تكرار كند. تا ميانگين كل خود را جبران نمايد.
در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسيه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره 1ـ‌ دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه درمقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، براساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود.
تبصره2ـ دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته ها كه بيش از 135 واحد درسي دروه را به حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خود به مدرك كارشناسي در رشته داروسازي به رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.

بازگشت به ابتدا